Wij maken gebruik van cookies en andere verwante technologieën, zodat we uw ervaring op onze site kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akooord met het gebruik van deze technologiën.
Nu 50% korting op de wintercollectie 2023/2024!

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied.

Op elk gebruik van la-bouture.nl, bestellingen, leveringen etc. zijn deze voorwaarden en de Nederlandse Wet van toepassing.

Artikel 2 Bestellingen.

Art. 2.1. Op bestellingen geplaatst via la-bouture.nl, welke bezorgd worden, zijn de wettelijke regels betreffende kopen op afstand van toepassing.

Art. 2.2. Bestellingen die u zelf in 1 van onze filialen ophaalt of op laat halen, zijn feitelijk voorraad reserveringen, waarbij de overeenkomst totstandkomt op het moment dat het product in 1 van onze filialen aan u overdragen wordt. Dit ongeacht of u vooraf wel of niet betaald heeft. De wettelijke regels aangaande kopen op afstand zijn dan niet van toepassing.


Artikel 3 Retourneren goederen.

Art. 3.1. Conform de wettelijke regels aangaande kopen op afstand, kunt u binnen 14 dagen na levering van het product, het product zonder opgaaf van redenen aan ons retourneren. Tenzij artikel 2.2 van toepassing is.

Art. 3.2. Ten aanzien van geretourneerde artikelen geldt dat deze alleen geaccepteerd worden indien:
a. Deze in de originele, niet beschadigde verpakking zitten.
b. Het artikel niet gebruikt is, gebruikt uit ziet, anders geurt, enz.
c. Vergezeld dienen te gaan met de originele pakbon.

Art. 3.3. De kosten verbonden aan het retour sturen zijn voor rekening van de koper.

Art. 3.4. De koper kan goederen ook zelf retour brengen in 1 van onze filialen.

Art. 3.5. La Bouture bv (la-bouture.nl) zal retour gezonden of gebrachte artikelen binnen 5 dagen controleren en de betaling aan koper via de bank crediteren.

Art. 3.6. In het geval van toepassing van art 2.2 is, waarbij geen sprake is van een garantie claim (zie art. 4.), kan onder de voorwaarden van art. 3.2 goederen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen retour gebracht worden in 1 van onze filialen. De koper krijgt dan een waardebon ter waarde van het aankoopbedrag van het geretourneerde artikel, welke in 1 van onze filialen gebruikt kan worden als betaalmiddel.

Art. 3.7. Indien La Bouture bv aan retourgoederen tekorten als beschreven in art.3.2 lid a of lid b constateert, neemt La Bouture bv contact met de koper op om in overleg tot een oplossing te komen. De oplossing kan o.a. bestaan uit het weer terugsturen van de goederen naar de koper of het overeenkomen van een gebruiksvergoeding.

Art. 3.8. Een geconstateerd tekort als omschreven in art. 3.2 lid c wordt niet beschouwd als een retourzending en stuit de wettelijke 14 dagen bedenktijd bij kopen op afstand niet. Deze artikelen worden direct naar constatering door La Bouture bv terug gestuurd naar de koper.

Art. 3.9 Indien de koper producten als bedoeld in artikel 3.8 op zijn/haar beurt weer retourneert, zal La Bouture bv de producten voor een periode van 3 maand in bewaring nemen, om het daarna van de hand te doen. De koper doet met het verlopen van de bewaringstermijn afstand van zijn/haar eigendomsrecht.


Artikel 4. Service en garantie.

Art. 4.1. La Bouture bv garandeert dat alle geleverde producten naar behoren functioneren en blijven functioneren gedurende de door de fabrikant van het product aangegeven garantie periode.

Art. 4.2. Indien u gebreken constateert binnen de garantie periode, adviseren wij u eerst telefonisch of via de mail contact op te nemen met het hoofdfiliaal aan de de Luttekestraat. Mogelijk dat het probleem telefonisch opgelost kan worden.

Art. 4.3. Tenzij in het contact als omschreven in art. 4.2. door La Bouture bv verzocht het product met het tekort te retourneren, dient retourbrenging van producten met vermeende tekorten in persoon te gebeuren, danwel per (pakket)post, met een duidelijk omschrijving van het geconstateerde tekort. Retourzendingen met de post zonder duidelijke omschrijving van het tekort worden na het verloop van 3 maanden beschouwd als een schenking aan La Bouture bv. Voor reclaimen van retourzending van artikelen met een vermeend tekort, zonder duidelijke gebreksomschrijving brengt La Bouture bv €25,= administratie en bewaarkosten in rekening, welke voor retourzending voldaan dienen te worden.

Art. 4.4. Onder garantie vallen niet gebreken die ontstaan zijn als gevolg van normale slijtage bij normaal gebruik.

Art. 4.5. Onder garantie vallen niet gebreken die ontstaan zijn als gevolg van beschadiging en / of slijtage door oneigenlijk gebruik.

Art. 4.6. In het geval dat La Bouture bv van mening is dat er sprake is van het omschrevene als omschreven in art. 4.4. of art. 4.5. neemt La Bouture bv contact op met de koper om een verdere afhandeling af te stemmen. De mogelijke afhandelingen zijn:
a. De koper geeft toestemming aan La Bouture bv het artikel aan te bieden bij de afvalverwerker.
b. De koper wenst het product retour te ontvangen. In dat geval brengt La Bouture bv de verzendkosten in rekening bij de koper, tenzij de koper het product in 1 van de filialen ophaalt.
c. De koper eist dat het product ter beoordeling opgestuurd wordt naar de fabrikant. La Bouture bv zal bij een dergelijke eis, aangeven hoe hoog de administratie en afhandelingskosten zullen bedragen. In het volharden in van zijn eis door de koper, zal La Bouture bv die kosten in rekening brengen bij de koper indien de fabrikant de garantieclaim ook niet erkent. In dat geval kan de koper vervolgens nog kiezen uit afhandeling via lid a of lid b van dit artikel.
d. Indien koper niet binnen 3 maanden een keuze gemaakt heeft of het afhandelingsscenario, wordt hij/zij geacht gekozen te hebben voor lid a van dit artikel.

Art. 4.7. In alle gevallen waarin La Bouture bv en/of de fabrikant de garantieclaim erkent, heeft La Bouture bv de keuze uit de volgende mogelijkheden om de claim af te handelen:
a. Reparatie van product met het tekort, zodanig dat deze weer aan de specificaties voldoet.
b. Vervanging het product door een ander exemplaar. Dit exemplaar heeft nog een garantieduur als welke gold voor het originele product.
c. Vervanging van het product door een ander gelijkwaardig product. Dit product heeft nog een garantie duur als welke gold voor het originele product.
d. Restitutie van aankoopbedrag.

Artikel 5. Niet leveren door La Bouture bv.

Art. 5.1. Ondanks dat La Bouture bv haar uiterste best doet de fysieke voorraad overeen te laten stemmen met de administratieve voorraad, is niet uit te sluiten dat een situatie ontstaat waarin de administratieve voorraad, zoals zichtbaar is op la-bouture.nl niet overeenstemt met de administratieve voorraad en waardoor levering niet tijdig of in het geheel niet mogelijk is. In dergelijke gevallen zal La Bouture bv:
a. Indien levering later nog mogelijk is, contact opnemen met de koper om af te stemmen of de klant op de verlate levering wil wachten of de betaling gecrediteerd wenst.
b. Indien levering niet mogelijk is, de koper daarvan op de hoogte stellen en de gemaakte betaling crediteren.

Art. 5.2. In alle gevallen is La Bouture bv gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, een bestelling niet te leveren. In dat geval zal La Bouture bv direct de koper informeren dat levering niet mogelijk is en de gemaakte betaling crediteren.

Art. 5.3. La Bouture bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade welke de koper leidt door niet of verlate levering door Fietsgoed.nl Scholten.


Artikel 6. Beperkte Aansprakelijkheid.

Art. 6.1. La Bouture bv is slecht aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van gebruik en/of ontvangst van de bestelde producten als bij wet bepaald.

Art. 6.2. La Bouture bv is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste montage van de geleverde artikelen, tenzij de wet anders bepaald.

Artikel 7. Verwerken en bewaren persoonsgegevens.

Art. 7.1. La Bouture bv slaat uw persoonsgegevens op omdat ze onderdeel zijn van de factuur. La Bouture bv heeft een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar wat betreft facturen. Eventuele maatgegevens van het product, zijn onlosmakelijk onderdeel van de factuur en deze gegevens worden dus ook ook voor een periode van 5 jaar bewaard. Factuur gegevens worden na 5 jaar door ons verwijderd.

Art. 7.2. Indien in u in het bestel proces heeft aangegeven dat u geen bezwaar heeft dat wij contact met u opnemen voor commerciële doeleinden en / of voor activiteiten, bewaren wij uw gegevens voor onbepaalde tijd en zullen wij mogelijk periodiek contact met u opnemen om u te attenderen op aanbiedingen en activiteiten die wij organiseren.

Art 7.3. U kun ons ten alle tijden verzoeken u van eventuele mailinglijsten te verwijderen. Bij het ontvangst van zo'n verzoek verwijderen wij tegelijk alle opgeslagen data waarvoor wij geen wettelijke bewaartermijn hebben.

Art. 7.4. Indien u in 1 van onze filialen artikelen aanbiedt ter reparatie, zullen wij uw mobiele telefoonnummer gebruiken om u per SMS of door te bellen op de hoogte te stellen de de reparatie is afgerond.